بنام خدا

رئوس وظائف و فعالیت‌های دفتر راهبري اجراي آموزش

 1- سیاست‌گذاری و تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با آموزشِ گروههاي هدف:

  • آموزش در دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
  • آموزش در مناطق روستایی، عشایری، محروم  و مرزی
  • آموزش در زندانها و ندامتگاهها
  • آموزش در حوزه فناوری‌های راهبردی و اولویت دار، مهارت های نرم و کارآفرینی
  • آموزش در پادگانها و محل استقرار یگانهای نظامی
  • آموزش سیار در مناطق شهری (سکونتگاه‌های غیر رسمی، حاشیه شهرها و سایر نهادهای دولتی و عمومی)
  • آموزش به گروه‌های خاص و اقشار آسیب پذیر (افراد دارای معلولیت، افراد دارای بیماری های خاص، معتادین بهبود یافته، زنان سرپرست خانوار و سایر اقشار آسیب دیده‌ی اجتماعی)
  • آموزش به دانش آموزان

2- ظرفیت‌شناسی، ظرفیت‌سازی و تعامل و جلب همکاری ذی‌نفعان درون سازمانی و برون سازمانی در ارتباط با اجراي روش‌هاي مختلف آموزش فني و حرفه‌اي.

3- کاربست نتایج ارزیابی اجراي آموزش،  مطالعات آسيب شناسي و  طرح های پژوهشی مرتبط با شيوه‌هاي مختلف اجرای آموزش.

4- همكاري در راستاي استقرار بودجه‌ريزي عملياتي و مديريت بهينه تخصيص منابع اعتباري براي اجرای فرآیند آموزش.

5- همكاري در تهیه و تنظيم برنامه ی آموزشی ادارات کل استانها برای پاسخ دهی به نیاز مهارتی گروه های هدف .

6- پیگیری اجراي تفاهمنامه‌ها و قراردادهاي محوله در راستای توسعه همکاری‌های بین بخشی.

7- ساماندهي و راهبري سامانه‌ها و بانكهاي اطلاعاتي مرتبط با حوزه مسئولیت های دفتر .

8- پيگيري توانمند‌سازي و توسعه منابع انساني فعال در حوزه ماموریت های دفتر در دو سطح ستاد و صف.

9- همکاری و تبادل دانش فنی با سازمان ها و نهادهای مردمی و دولتی در راستاي توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌اي.  

10- تسهیل در ارائه دوره های مهارت آموزی ویژه برای متقاضیان مختلف .

11- برنامه‌ريزي به منظور توسعه كارگاه‌ها و مراكز تخصصي با تاکید بر فناوری های راهبردی و اولویت دار.

12- همكاري در برگزاري نمايشگاهها و جشنواره‌هاي مرتبط با فعاليت هاي دفتر.

13- هدایت و راهبری مناطق در تهیه و تنظیم تفاهم نامه‌های همکاری آموزشی و قراردادهای آموزشی.

14- همکاری با سایر معاونت ها و دفاتر ستادی مرتبط با ماموریت ها و فعالیت ها و عضویت در کارگروه‌ها و کمیته های مرتبط.