دستورالعمل اجرایی تاسیس و اداره مراکز TMCبه انضمام پیوست های آن

1 تفاهم نامه تیپ دانشگاه (تفاهم نامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای ....و دانشگاه/پژوهشگاه/موسسه آموزش عالی

2- فرمت مجوز مرکز-(تاسیس مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی)

3 دستورالعمل اجرایی تاسیس واداره مراکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

4 فرمت تابلو   (مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی)                                                            

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

کارآموزی دانشجویان

دستورالعمل کارآموزی دانشجویان در مراکز آموزش فنی وحرفه ای 

دانلود

شیوه نامه  شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه همکاری بین سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و دانشگاه فرهنگیان دانلود