1 بخشنامه ابلاغ تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی دانلود
2 بخشنامه ابلاغ تفاهم نامه دانشگاه پیام نور دانلود
3 بخشنامه ابلاغ دائمی مراکز TMC دانلود
4 بخشنامه ابلاغ شیوه نامه اجرای تفاهم نامه دانشگاه فرهنگیان و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور دانلود
5 بخشنامه ابلاغ تفاهم نامه دانشگاه فرهنگیان دانلود
6 بخشنامه ابلاغ تفاهم نامه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی دانلود
7 بخشنامه ابلاغ تفاهم نامه وزارت علوم دانلود
8 بخشنامه رفع ابهام فرایند مالی مراکز TMC دانلود
9 بخشنامه فرایند تعریف دوره در مراکز TMC دانلود
10 بخشنامه مستثنی شدن اساتید دانشگاهی از برخی مواد دستورالعمل مربیان برون سازمانی دانلود
11 مکاتبه ابلاغ تفاهم نامه دانشگاه تهران دانلود
12 مکاتبه امکان ایجاد مرکز TMC در حوزه های علمیه دانلود
13 مکاتبه امکان پذیرش دانشجوی خارجی در مراکز TMC دانلود
14 مکاتبه نحوه تبدیل مراکز ارتقاء شایستگی دانشجویان به مراکز TMC دانلود
15 مکاتبه نحوه درج دوره های آموزشگاه های آزاد در مراکز TMC دانلود
16 مکاتبه نحوه درج عملکرد دوره های مهارت آموزی در کارگاه های خارج از دانشگاه دانلود

 

1 بخشنامه ابلاغ دستورالعمل کارآموزی دانشجویان در مراکز آموزش فنی وحرفه ای دانلود
2 بخشنامه نحوه تکمیل سامانه ملی کارآموزی دانشجویان دانلود
3 پیوست بخشنامه نحوه تکمیل سامانه ملی کارآموزی دانشجویان دانلود
4 مکاتبه موارد رفع اشکال سامانه کارآموزی دانلود