تفاهم‌نامه: سندی است که در آن اشخاص حقیقی و حقوقی برای دستیابی به یک توافق، معانی و اهداف مشخصی را براساس ضوابط و مقررات جاری کشور اختیار می کنند و این سند را مبنا، اصول و چارچوب هرگونه تصمیم بعدی قرار می دهند، لذا از این جهت می توان بیان داشت تفاهمنامه ها فاقد تعهدات به معنای تعهدات حقوقی هستند.

 

سطوح تفاهمنامه:

الف- سطح بین المللی:

تفاهمنامه های همکاری که بین وزارتخانه با موضوعات مرتبط با سازمان یا سازمان با موسسات مشابه کشورهای طرف تفاهم یا سازمانها و موسسات بین المللی منعقد می شود که بسته به جایگاه و سمت فرد امضاء کننده طرف مقابل ، صرفا توسط وزیر، معاون وزیر و رئیس سازمان و یا معاونت مربوطه در تهران(ستاد سازمان) یا کشور طرف تفاهم امضاء می شود.

ب- سطح ملی:

تفاهمنامه های همکاری که بین وزارتخانه یا سازمان با سایر وزارتخانه ها، دستگاهها و موسسات ملی منعقد می شود که بسته به جایگاه و سمت امضاء کننده طرف مقابل، وزیر، رئیس سازمان و یا معاونت مربوطه امضاء می شود.

 پ-سطح استانی:

تفاهمنامه های همکاری که بین اداره کل با دستگاهها و موسسات استانی منعقد می شود که توسط مدیرکل یا رئیس دستگاه طرف مقابل و مدیرکل استان امضاء می شود. مواردی که دارای بار مالی باشند با انعقاد قرارداد علاوه بر تفاهم نامه، اجرایی می شود.

ت-سطح شهرستانی:

تفاهمنامه های همکاری که بین مرکز با ادارات شهرستان منعقد می شود که توسط رئیس اداره یا بنگاه شهرستان و رئیس مرکز امضاء می شود.