مقررات

 

ردیف

عنوان

فایل کامل

1

مصوبه 483

دانلود

2

مصوبه 513

دانلود

3

مصوبه 526

دانلود

4

مصوبه شماره 67701 /ت 53117 ه مورخ 6/6/1395 به استناد ماده ( 16 ) قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري

دانلود

5

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دانلود

6

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت هاو موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نواوری ها و اختراعات

دانلود

7

آیين نامه نظام صلاحيت حرفه ای

دانلود

8

تصميم نامه در خصوص اجراي وظايف و تكاليف پيش بيني شده توسط كليه دستگاه هاي اجرايي مقرر در برنامه جامع ارتقاي سطح سواد، دانش و مهارت در مناطق عشايري و طرح ويژه ارايه خدمات فرهنگي و مذهبي به جامعه عشايري

دانلود

9

بلامانع بودن اشتغال به كار و آموزش فني و حرفه اي زندانيان در مؤسسات صنعتي ، كشاورزي ، خدماتي تحت مالكيت يا نظارت مستقيم سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور

دانلود

 

آیین نامه اجرایی موضوع بند "ب" تبصره 75 قانون بودجه سال 62

 دانلود

10

اصلاح آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 75 قانون بودجه سال 62

دانلود

11

تصويبنامه راجع به مشاركت دستگاههاي اجرائي در برگزاري المپيادهاي ملي و جهاني مهارت

دانلود

12

آیین نامه اجرایی ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

دانلود

13

آیین نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمانها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه

دانلود

14

آیین نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می شود

دانلود