به اشتراک گذاری طرح ها و تجارب ارزنده و موفق مراکز آموزشی و ادارات کل استانها

    دست یابی به توسعه پایدارو نیل به پیشرفت های تکنولوژیکی و صنعتی از برنامه های با اهمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که در برنامه های مختلف و چشم انداز کشور مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است، آنچه مهم به نظر می رسداین است که در دست یابی به این هدف و شتاب دهی به توسعه اقتصادی، همه استان هاومسئولین سطوح مختلف نقش موثرو تعیین کننده ای دارند، پیشرفت وتوسعه سریع درجهان امروزی و تغییر پرشتاب محیطی و به تبع آن مهارت آموزی ،آگاهی از تحولات و نیازمندی های پیرامون را ضروری ساخته است، عنصرخلاقیت، نوآوری، ارائه تجارب و طرح های ارزنده و خلاق استانها با استفاده از تجارب اندوخته موفق سنوات گذشته و توجه به چشم انداز نیازهای آینده با تأکید برایجاد اشتغال پایدار ازمهمترین دغدغه های تدوین برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشوراست در همین راستادرمراکزآموزشی، ادارات کل و ستاد مرکزی کارگروه هایی برای تهیه و بررسی طرح ها و تجارب ارزنده و موفق تشکیل و نسبت به ممیزی موارد مذکور اقدام نموده اند لذا به منظور مستندسازی فعالیت ها و تسهیم با ذی نفعان مهارت آموزی (مراکزآموزشی و ادارات کل) و ارائه شواهدی مبنی بر اثبات نقش آفرینی ادارات کل و مراکز آموزش فنی وحرفه ای درایفای نقش بی بدیل خود در کاهش نرخ بیکاری، پایداری مشاغل، رونق اقتصادی و تولید شناسایی شده ودراختیار قرارمی گیرد هدف از این موضوع معرفی بیشترو بهترو به اشتراک گذاری مورد مذکورو نیز تاثیرآن بر مهارت آموزی در طرح های اشتغال زا و هم افزایی تجارب عملیاتی با مداخله مهارت افزایی در بهبود فرصت های شغلی و تقویت کارآفرینی در محیط کسب و کارو فعالیت اقتصادی است.

 

                          طرح ها و تجارب ارزنده و موفق مراکز آموزشی و ادارات کل استانها

 

اصفهان

• زنجان

خراسان جنوبی

کرمان

کرمانشاه

همدان

یزد