شعار سال
یکشنبه 13 فروردین 1402

 

 

ردیف

عنوان

دانلود

شماره

تاریخ

1

نامه معافیت زندانیان از پرداخت هزینه های ثبت نام، مشاوره ،آزمون و ...

دانلود

12348/230/99

25/4/1399

2

نحوه انتخاب تفاهم نامه در تعریف دوره، موضوع معافیت زندانیان از پرداخت هزینه

دانلود

 

 

3

نامه " دستورالعمل تشکیل شورای راهبری مهارت آموزی و مشاوره شغلی زندانیان"

دانلود

24612/200/99

30/7/1399

4

ساختار و شرایط مراکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی زندانیان

دانلود

 

 

5

دستورالعمل تشکیل شورای راهبری مهارت آموزی و مشاوره شغلی زندانیان

دانلود

24141/200/99

27/7/1399

6

گواهی فعالیت مرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی زندانیان

دانلود

 

 

 

boss
66583504
تنظیمات قالب