شعار سال
یکشنبه 13 فروردین 1402

بنام خدا

 

 

رئوس وظائف و فعالیت‌های دفتر راهبری اجرای آموزش

 1- سیاست‌گذاری و تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با آموزش گروههای هدف:

  • آموزش در دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
  • آموزش در مناطق روستایی، عشایری، محروم  و مرزی
  • آموزش در زندانها و ندامتگاهها
  • آموزش در حوزه فناوری‌های راهبردی و اولویت دار، مهارت های نرم و کارآفرینی
  • آموزش در پادگانها و محل استقرار یگانهای نظامی
  • آموزش سیار در مناطق شهری (سکونتگاه‌های غیر رسمی، حاشیه شهرها و آموزش در اماکن ، محلات کمتر برخوردار 2020 و سایر نهادهای دولتی و عمومی)
  • آموزش به گروه‌های خاص و اقشار آسیب پذیر (افراد دارای معلولیت، افراد دارای بیماری های خاص، معتادین بهبود یافته، زنان سرپرست خانوار و سایر اقشار آسیب دیده‌ی اجتماعی)
  • آموزش به دانش آموزان

2- ظرفیت‌شناسی، ظرفیت‌سازی و تعامل و جلب همکاری ذی‌نفعان درون سازمانی و برون سازمانی در ارتباط با اجرای روش‌های مختلف آموزش فنی و حرفه‌ای.

3- کاربست نتایج ارزیابی اجرای آموزش،  مطالعات آسیب شناسی و  طرح های پژوهشی مرتبط با شیوه‌های مختلف اجرای آموزش.

4- همکاری در راستای استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت بهینه تخصیص منابع اعتباری برای اجرای فرآیند آموزش.

5- همکاری در تهیه و تنظیم برنامه ی آموزشی ادارات کل استانها برای پاسخ دهی به نیاز مهارتی گروه های هدف .

6- پیگیری اجرای تفاهمنامه‌ها و قراردادهای محوله در راستای توسعه همکاری‌های بین بخشی.

7- ساماندهی و راهبری سامانه‌ها و بانکهای اطلاعاتی مرتبط با حوزه مسئولیت های دفتر .

8- پیگیری توانمند‌سازی و توسعه منابع انسانی فعال در حوزه ماموریت های دفتر در دو سطح ستاد و صف.

9- همکاری و تبادل دانش فنی با سازمان ها و نهادهای مردمی و دولتی در راستای توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای.  

10- تسهیل در ارائه دوره های مهارت آموزی ویژه برای متقاضیان مختلف .

11- برنامه‌ریزی به منظور توسعه کارگاه‌ها و مراکز تخصصی با تاکید بر فناوری های راهبردی و اولویت دار.

12- همکاری در برگزاری نمایشگاهها و جشنواره‌های مرتبط با فعالیت های دفتر.

13- هدایت و راهبری مناطق در تهیه و تنظیم تفاهم نامه‌های همکاری آموزشی و قراردادهای آموزشی.

14- همکاری با سایر معاونت ها و دفاتر ستادی مرتبط با ماموریت ها و فعالیت ها و عضویت در کارگروه‌ها و کمیته های مرتبط.

boss
66583504
تنظیمات قالب