بنام خدا

 

  

 

 

رئوس فعالیت‌های دفتر راهبري اجراي آموزش

 1- سیاست‌گذاری و تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با آموزش گروههاي هدف:

·     آموزش در مناطق روستایی، عشایری، محروم  و مرزی

·     آموزش در زندانها و ندامتگاهها

·     آموزش در حوزه توسعه کارآفرینی و اشتغال

·     آموزش در پادگانها و یگانهای نظامی

·     آموزش در دانشگاهها 

·     آموزش سیار در مناطق شهری (سکونتگاههای غیر رسمی، حاشیه شهرها و سایر نهادهای دولتی و عمومی)

·     آموزش در مراکز تحت پوشش بهزیستی (افراد دارای معلولیت، معتادین بهبود یافته و سایر اقشار آسیب پذیر)

2- ظرفیت‌شناسی، ظرفیت‌سازی و تعامل و جلب همکاری ذی‌نفعان درون سازمانی و برون سازمانی در ارتباط با اجراي روش‌هاي مختلف آموزش فني و حرفه‌اي.

3- کاربست نتایج ارزیابی اجراي آموزش،  مطالعات آسيب شناسي و  طرح های پژوهشی مرتبط با شيوه‌هاي مختلف اجرای آموزش.

4- همكاري در راستاي استقرار بودجه‌ريزي عملياتي و مديريت بهينه تخصيص منابع اعتباري براي اجرای فرآیند آموزش.

5- همكاري در تهیه و تنظيم برنامه ی آموزشی ادارات کل استانها برای پاسخ دهی به نیاز مهارتی گروه های هدف گوناگون .

6- پیگیری اجراي تفاهمنامه‌ها و قراردادهاي محوله در راستای توسعه همکاری‌های بین بخشی.

7- ساماندهي و راهبري سامانه‌ها و بانكهاي اطلاعاتي مرتبط با حوزه مسئولیت های دفتر .

8- پيگيري توانمند‌سازي و توسعه منابع انساني حوزه اجراي آموزش در دو سطح ستاد و صف.

9- همکاری و تبادل دانش فنی با سازمان ها و نهادهای مردمی و دولتی در راستاي توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌اي.  

10- تسهیل در ارائه دوره های مهارت آموزی ویژه برای متقاضیان مختلف .

11- برنامه‌ريزي به منظور توسعه كارگاه‌ها و مراكز تخصصي با تاکید بر فناوری های راهبردی و اولویت دار.

12- همكاري در برگزاري نمايشگاهها و جشنواره‌هاي مرتبط با فعاليت هاي اجرايي آموزش.

13- هدایت و راهبری مناطق در تهیه و تنظیم تفاهم نامه‌های همکاری آموزشی و قراردادهای آموزشی.