تفاهم نامه‌های در حال اجرای دفتر راهبری اجرای آموزش

ردیف

عنوان طرف  تفاهم نامه

نماینده طرف اول

فایل

تاریخ انعقاد

تاریخ اتمام

1

سازمان بسيج سازندگي

امامی نوده

دانلود

95/8/23

1400/8/23

2

سازمان سما

سلیمانی

دانلود

 

 

3

وزارت آموزش و پرورش (شاخه کار دانش)

سعید جلایی فر

دانلود

96/2/27

99/2/27

4

سازمان نظام صنفی رایانه کشور

شهرام شکوفیان

دانلود

96/12/9

99/12/9

5

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

زیبا محمدی

دانلود

96/12/13

1400/12/13

6

نیروهای مسلح (قرارگاه مهارت آموزی)

بهمن پارسائیان

دانلود

 

 

7

ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز

حمید فکور راد

دانلود

1397/02/29

1400/02/29

8 دانشگاه پیام نور   دانلود 97/10/15 1400/10/15
9

تفاهم نامه سه جانبه : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

  دانلود 1398/04/12 1401/04/12
10 سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور    دانلود 1398/03/27 1403/03/27
11 تفاهم نامه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی   دانلود 1398/10/3 1401/10/3
12 همکاری قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستادکل نیروهای مسلح و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور-آموزش کارکنان وظیفه نیروهای مسلح    دانلود 1399/01/01 1401/12/29
13 تفاهم نامه سه جانبه وزارت کشور ، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور    دانلود 1398/10/30  
14 تفاهم نامه دانشگاه فرهنگیان و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور   دانلود 1399/2/13 1402/2/13
15 تفاهم نامه صندوق نوآوری و شکوفائی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور    دانلود 1399/04/09 1401/04/09
16 تفاهم نامه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور   دانلود 1398/10/30 1401/10/30
17 تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور    دانلود 1399/03/17 1404/03/17
18 تفاهم نامه ستاد نیروهای مسلح و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در زمینه آموزش خانواده نیروهای مسلح   دانلود 1399/04/08 1402/04/08
19  دستورالعمل مهارت آموزی کارکنان وظیفه به شیوه ی حضور در کارگاه های محیط واقعی کار   دانلود 1399/04/22  
20 تفاهم نامه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور   دانلود 1399/06/30 1401/06/30
21 تفاهم نامه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران   دانلود 1399/07/23 1402/07/23
22 تفاهم نامه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و موسسه مجمع خیریه حامی بازماندگان از تحصیل   دانلود 1399/09/29 1402/09/29  
23 تفاهم نامه عملکردی بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور   دانلود 1399  
24 تفاهم نامه ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی زیبا محمدی دانلود 1397/11/24 1400/11/24
25 تفاهم نامه شرکت بازآفرینی شهری ایران   دانلود 1399/05/05 پایان برنامه ششم توسعه
26 تفاهم نامه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت متبوع کمال احمدآلی دانلود 1398/02/02 1403/02/02
27 تفاهم نامه پروژه ملی بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان رضاحاجی علی اکبری دانلود 1397/06/03 1400/06/03
28 تفاهم نامه سازمان بسیج عشایری کشور و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور   دانلود 1399/12/20 1402/12/20
29 تفاهم نامه سه جانبه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی- سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی   دانلود 1400/02/11 1403/02/11
30 تفاهم نامه معاونت امورتعاون وزارت  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور   دانلود 1400/02/11 1403/02/11
31 تفاهم نامه سازمان بهزیستی کشور   دانلود 1400/02/11 1402/02/11
32 نامه ابلاغ تفاهم نامه سازمان بهزیستی کشور به مناطق   دانلود    
33 تفاهم نامه پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)  و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور   دانلود 1400/09/22 1404/09/22
34 تفاهم نامه اتحادیه سراسری زنبورداران ایران و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور   دانلود 1400/10/12 1404/10/12
35 تفاهم نامه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و سازمان بسیج سازندگی   دانلود 1400/12/22 1403/12/22
36 تفاهم نامه سه جانبه فیمابین سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور- سازمان نظام پرستاری و سازمان بهزیستی کشور   دانلود 1400/12/15 1404/12/15