شعار سال
یکشنبه 13 فروردین 1402

سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

 

ردیف

عنوان

فایل کامل

بخش مرتبط

1

سند نقشه جامع علمی کشور

دانلود

دانلود

2

سیاست‌های کلی اشتغال

دانلود

دانلود

3

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

دانلود

دانلود

4

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

دانلود

دانلود

5

سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "بخش معدن" مصوب مورخ 23/10/1377 که در تاریخ 3/11/1379

دانلود

دانلود

6

سیاست‌های  کلی  نظام جمهوری  اسلامی  ایران  درمورد  "انرژی" 

دانلود

دانلود

7

سیاست های کلی نظام در بخش  کشاورزی (ابلاغی مقام معظم رهبری29/09/1391)

دانلود

دانلود

8

«سیاست‌های کلی جمعیّت»

دانلود

دانلود

9

سیاست های کلی آمایش سرزمین ابلاغی مقام معظم رهبری (21/09/1390)

دانلود

دانلود

10

سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف

دانلود

دانلود

11

سیاست­های کلی نظام در بخش صنعت (ابلاغی مقام معظم ر هبری مورخ 29/09/1391)

دانلود

دانلود

12

سیاست‌های کلی خانواده

دانلود

دانلود

13

سیاستهای کلی "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"

دانلود

دانلود

14

سیاست‌های کلی «علم و فناوری»(ابلاغی 1393/06/29)

دانلود

دانلود

15

سیاست های کلی نظام اداری

دانلود

دانلود

16

سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدرابلاغی توسط مقام معظم رهبر(12/07/1385)

دانلود

دانلود

17

سیاست های اصل 44

دانلود

دانلود

18

سیسات های کلی محیط زیست

دانلود

دانلود

19 سند ملی راهبردی احیاء ، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارامد شهری  دانلود دانلود
20 سند راهبردی توسعه فناوری های فرهنگی و صنایع خلاق دانلود دانلود
21 سند ملی زیست فناوری دانلود دانلود

 

 

boss
66583504
تنظیمات قالب